Uchwała wprowadzająca statut

status

Statut

STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KAMPINOS

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, a jej utworzenie w dniu 31.01.1986 wynika z treści wpisu nr 42 w Rejestrze Instytucji Upowszechniania Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Kultury i Sztuki.
 2. Biblioteka działa w szczególności na podstawie:
  1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1474 ze zm.);
  2) stosowanej odpowiednio ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.);
  3) niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Kampinos. W zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej oraz z popularyzacją książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiem dorobku kulturalnego regionu, Biblioteka może prowadzić działalność również poza terenem Gminy Kampinos.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1.
 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.
 5. Biblioteka korzysta z merytorycznej pomocy Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, realizującej zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 6. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

 1. Biblioteka ma swoją siedzibę we wsi Kampinos przy ul. Szkolnej 2 i prowadzi działalność na terenie Gminy Kampinos.
 2. Biblioteka nie posiada filii, oddziałów ani punktów bibliotecznych.
 3. W ramach swojej działalności Biblioteka może współpracować z innymi gminami i miastami w Polsce i za granicą.
 4. Biblioteka używa następujących pieczęci:
  1) podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby, numerem NIP, numerem Regon i numerem telefonu;
  2) owalnej do stemplowania księgozbioru pośrodku i z napisem w otoku „Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos.”

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 4.

 1. Działalność Biblioteki ma na celu zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do zadań Biblioteki w szczególności należy:
  1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, w tym materiałów multimedialnych;
  2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności bibliograficznej, wydawniczej i popularyzatorskiej;
  4) badanie potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie w miarę posiadanych środków
  finansowych;
  5) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: spotkań autorskich, przedstawień teatralnych dla dzieci, warsztatów plastycznych, organizacja koncertów,
  mających na celu aktywny udział w rożnych formach animacji czytelnictwa i służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu;
  6) podejmowanie przedsięwzięć służących gromadzeniu, ochronie i udostępnianiu materiałów o unikalnej treści, związanej z dziedzictwem kulturowym i historycznym Kampinosu oraz jego okolic;
  7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych
  i faktograficznych;
  8) zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z komputera z dostępem
  do sieci Internet;
  9) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury i
  towarzystwami w zakresie rozwoju i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
  10) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
  11) prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa.
 3. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 4. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną, biblioteka może organizować dla uczestników wydarzeń poczęstunek i samodzielnie rozliczać wynikające z tej
  działalności koszty.

Rozdział 3.
Organizacja Biblioteki

§ 5.

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kampinos. Wójt dokonuje wobec Dyrektora wszelkich czynności prawnych z zakresu prawa pracy za pracodawcę, którym jest Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora, zastępuje go pracownik Biblioteki upoważniony
  pisemnie do wykonywania niezbędnych czynności.

§ 6.

Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1. ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, ekonomiczno- finansowych i administracyjnych,
 2. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
 3. reprezentowanie biblioteki na zewnątrz

§ 7.

 1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki oraz dokonuje wobec pracowników wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Bibliotekę.
 2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich określają odpowiednie przepisy prawa.

§ 8.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych
komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 9.

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka we własnym zakresie prowadzi obsługę finansowo-księgową.
 3. Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji przekazywanej przez Gminę Kampinos oraz dotacji otrzymywanych z innych źródeł, w szczególności przekazywanych z budżetu państwa, z darowizn, zapisów oraz innych środków otrzymywanych od osób fizycznych lub prawnych oraz innych wpływów dozwolonych prawem.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Kampinos, sporządzony zgodnie z przepisami prawa finansowego.
 5. Dyrektor Biblioteki sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy Kampinos za każdy rok w wymaganych terminach sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.
 6. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

§ 10.

Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne, przy czym Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, w tym szczególności na podstawie § 16 ust. 2 oraz § 17 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszego statutu. pobierać opłaty w związku z wykonywaniem określonych usług, a uzyskiwane w ten sposób przychody przeznaczać na działalność statutową.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 11.

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

Informację przygotował(a): Karina Leszczyńska

Opublikował(a): Karina Leszczyńska

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana:

drukuj