Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos zobowiązuje się zapewnić dostępność strony
internetowej http://www.biblioteka-kampinos.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 5 maja 2016 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 23 maja 2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z uwagi na
niezgodności i wyłączenia wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie elementy graficzne, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: obrazki ozdobne, piktogramy, ikony, itp., posiadają stosowny opis – elementy te mają głównie charakter dekoracyjny;
  • część plików dołączanych do artykułów, zapisanych najczęściej w formacie PDF, nie jest dostępna cyfrowo;
  • część treści zamieszczonych na stronie internetowej została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego – zostały opublikowane przed 23 września 2019 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos
05-085 Kampinos
ul. Szkolna 2
tel.: 22 725 01 49
e-mail:bpgkampinos@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia
Do budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos prowadzi wejście znajdujące się przy ulicy Szkolnej. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność parkingów

Czytelnicy Biblioteki mogą korzystać z parkingu zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej.

Dostępność toalety

Na parterze budynku, w którym mieści się Biblioteka, znajdują się ogólnodostępne toalety.

Monika Sieklicka
Dyrektor BPG Kampinos