Administrator danych osobowych

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos, ul. Szkolna 2 , 05-085 Kampinos

Inspektor Ochrony Danych 

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, p. Tomasz Szwed, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

 1. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonywania umowy, usługi dotyczącej wypożyczania książek i czasopism, powiadamiania o nowościach czytelniczych (imię, nazwisko, adres, nr PESEL, numer telefonu, adres e-mail) oraz na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO, oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (imię, nazwisko, adres, nr PESEL, numer telefonu, adres e-mail) i będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. W przypadku zgłoszenia się do konkursu organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kampinos, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 3. Podstawą przetwarzania danych Czytelnika jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, tj. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zapisu do Biblioteki i korzystania z jej usług.
 5. Czytelnik ma prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do polityki retencyjnej firmy.
 3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie hostingowej, informatykom oraz w przypadku brania udziału w konkursie mogą być publikowane w Internecie za zgodą.
 4. Wnioski co do sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu można kierować na adres siedziby Administratora (listownie) lub na adres e-mail: bpgkampinos@gmail.com.