REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KAMPINOS

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług.
 2. PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA
  1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny.
  2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w czytelniach oraz korzystanie z Internetu, programów i sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
  3. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości i ewentualnie innych dokumentów w celu dokonania zapisu danych w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.
  4. W bazie przechowywane są następujące dane: – nazwisko i imię, – PESEL, – płeć, – adres stałego pobytu (korespondencyjny), – numer telefonu kontaktowego, – przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego), – imię i nazwisko oraz adres i PESEL opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
  5. Osoby dokonujące zapisu do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przestrzeganie jego zasad oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i realizacji zadań statutowych Biblioteki. Podpisanie powyższego oświadczenia uprawnia do otrzymania karty bibliotecznej Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos. Aktualizacja następuje przy każdorazowej zmianie danych zawartych w oświadczeniu oraz w momencie ukończenie przez niepełnoletniego czytelnika 18 lat.
  6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze zbiorów i usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia.
  7. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
  8. Osoba zapisana do Biblioteki jest jej Użytkownikiem. Każdy Użytkownik ma obowiązek aktualizowania adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie od zmiany.
 3. KARTY BIBLIOTECZNE
  1. Wypełnienie oświadczenia przez Użytkownika jest podstawą do wydania karty bibliotecznej, która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług.
  2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos”, imię i nazwisko, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia.
  4. Użytkownik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu karty. Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
  5. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie osobiście lub telefonicznie.
  6. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne, jak również wydanie pierwszego duplikatu karty. Pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu za wydanie drugiego i każdego kolejnego duplikatu karty bibliotecznej.
 4. ZASADY WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
  1. Użytkownik może wypożyczyć łącznie do 10 pozycji, w tym: książek, pozycji na nośnikach elektronicznych na okres 30 dni. Powyższy okres wypożyczeń ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
  2. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.
  3. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki, pod warunkiem, że wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.
  4. Użytkownik może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych Użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 5 dni od zwrócenia ich przez poprzednich Użytkowników.
  5. Użytkownik może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamówić do trzech pozycji znajdujących się aktualnie w zbiorach. Pozycje zamówione należy odebrać w terminie wskazanym w komunikacie na stronie internetowej.
  6. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub – w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki – inne materiały.
 5. ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DOSTĘPU DO INTERNETU
  1. W Bibliotece Publicznej Gminy Kampinos Użytkownicy mają do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.
  2. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz Internetu mają wszyscy Użytkownicy.
  3. Dostęp do Internetu jest bezpłatny.
  4. Bibliotekarz, na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości, udziela instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
  5. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze.
  6. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może, za zgodą dyżurującego Bibliotekarza, zapisać na nośnikach elektronicznych lub wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
  7. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
  8. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
  9. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej. Należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli Użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.
  10. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  (Dz.U.133,poz.883) i mogą być wykorzystane wyłącznie do: rejestracji wypożyczeń ; prowadzenia statystyki bibliotecznej ; egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
  3. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – CENNIK USŁUG I OPŁAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KAMPINOS

 1. Opłata za wydanie drugiego i każdego kolejnego duplikatu karty bibliotecznej – 1,00 zł.
 2. Opłata za wykonanie kserokopii lub wydruku A4 czarno-biały 0,20 zł. ; A3 czarno-biały 0,30 zł. powyżej 5 stron. Do 5 stron wydruku / ksera Biblioteka nie pobiera opłat.
 3. Ekwiwalent za pozycje zagubione lub zniszczone – decyzja pozostaje w gestii Dyrektora Biblioteki.